รายงานผลการกรอกข้อมูลเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 สพป.หนองคาย เขต 2

Export XLS
ลำดับ
รหัส
โรงเรียน
ปัญหาอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน/วิธีการแก้ปัญหา (ถ้ามี)
ข้อมูลล่าสุด
1
43020002 บ้านใหม่ ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ในพื้นที่จังหวัดหนองคายและบริเวณจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงมีผู้ป่วยรายใหม่ในพื้นที่จังหวัดหนองคายเพิ่มขึ้นทุกวัน ถือว่าอยู่ในสภาวการณ์ที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง รวมไปถึงการเคลื่อนย้ายแรงงานจากแคมป์คนงานจากจังหวัดกลุ่มเสี่ยงสูง การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อกลับมารักษาตัวที่จังหวัดของตัวเอง ซึ่งเดินทางกลับภูมิลำเนาแบบไม่ปฏิบัติตามศูนย์บริหารสถานการณ์แก้ไขการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 (COVID-19) ทางโรงเรียนบ้านใหม่ งดจัดการเรียนรูปแบบ (On site) และให้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบอื่นตามที่กระทรวงกำหนด คือรูปแบบ On Hand และ On Demand หรือรูปแบบผสมผสาน
2022-02-07 08:59:22
2
43020004 ชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ -มีการวัดอุณหภูมิและล้างเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าโรงเรียน -มีการเว้นระยะห่างตามมาตรการ -สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะอยู่ในบริเวณโรงเรียน
2022-01-30 08:21:55
3
43020005 บ้านโนนฤาษี -
2022-03-21 09:02:47
4
43020006 บ้านหนองกุ้ง ด้วยในพื้นที่บริการของโรงเรียนบ้านหนองกุ้ง มีผู้ปกครองนักเรียนได้เดินทางกลับจากจังหวัดที่มีความเสี่ยงสูงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid 19 นั้น เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ครูและบุคลากร โรงเรียนบ้านกลุ่มพัฒนา จึงแจ้งขอปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน จาก On site เป็น On hand และ On Demand ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ 12 กรกฎาคม 2564- 23 กรกฎาคม 2564
2022-02-28 10:00:04
5
43020010 บ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี ผู้ปกครองนักเรียนมาจากจังหวัดควบคุมสูงสุด และมีเพื่อนของผู้ปกครองนักเรียนเดินทางมาจากจังหวัดชุมพรมาเยี่ยมที่บ้าน โดยไม่รักษามาตรการป้องกัน และไม่มีการกักตัว
2022-02-28 10:00:45
6
43020013 บ้านนาตาล -คัดกรองนักเรียน -ATK -ทำความสะอาด ปัญหา. คือ นักเรียน ร้อยละ 19 สัมผัสกลุ่มเสี่ยง
2022-01-10 02:48:32
7
43020014 บ้านนาเพียงใหญ่ ​ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ในพื้นที่จังหวัดหนองคายและบริเวณจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงมีผู้ป่วยรายใหม่ในพื้นที่จังหวัดหนองคายเพิ่มขึ้นทุกวัน ถือว่าอยู่ในสภาวการณ์ที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง รวมไปถึงการเคลื่อนย้ายแรงงานจากแคมป์คนงานจากจังหวัดกลุ่มเสี่ยงสูง ซึ่งเดินทางกลับภูมิลำเนาเป็นอย่างมาก ทางโรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ งดจัดการเรียนรูปแบบ (On site) และให้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบอื่นตามที่กระทรวงกำหนด คือรูปแบบ On Hand , On Air , On Line และ On Demand หรือรูปแบบผสมผสาน
2022-02-14 09:53:48
8
43020019 บ้านบัว 1.ให้นักเรียนหยุดเรียนเพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์ 2.เมื่อเปิดเรียนวันจันทร์ ให้นักเรียนตรวจ ATK ในกลุ่มเสี่ยง
2022-03-14 09:42:49
9
43020022 ทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี 1.โรงเรียนมีการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ด้วยการแจกเจลแอลกอฮอล์ให้กับนักเรียนทุกคนก่อนเข้าโรงเรียนและสวมใส่หน้กากอนามัย 2.โรงเรียนทำการเรียนการสอนแบบออนไลน์และออนแฮนด์ ซึ่งนักเรียนจะได้รับใบงาน โดยผ่านระบบออนไลน์ Google from, Google class room หรือขึ้นอยู่กับครูประจำวิชา
2022-02-07 09:22:11
10
43020026 บ้านคำตอยูง - นักเรียนบางคนผู้ปกครองต้องออกไปทำงานรับจ้างจึงไม่มีเวลาในการดูแลนักเรียน
2021-12-22 09:57:49
11
43020029 บ้านร่องโนร่องแกมคำบอน เด็กไม่มีคนสอนทำใบงาน หรือมีก็ไม่สามารถสอนได้เพราะอยู่กับปู่ย่าตายาย ไม่มีความรู้พอจะสอนเด็ก
2022-01-24 12:19:29
12
43020035 บ้านหนองหอย โรงเรียนทำการเรียนการสอนแบบ Online On-Hand และ On-Demand ซึ่งนักเรียนจะได้รับใบงาน ใบความรู้ แบบฝึกหัดกับครูประจำวิชา/ประจำชั้น โดยครูเยี่ยมบ้านนักเรียน อธิบาย ทำความเข้าใจเนื้อหาที่สอน โดยผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการชี้แนะและสอนเพิ่มเติม
2022-03-14 09:43:43
13
43020042 บ้านผือ มีการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 และสามารถเปิดเรียนได้ในวันที่ 1 พ.ย.2564 โรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเข้มงวดในการเฝ้าระวังและดูแลความปลอดภัยของนักเรียน
2022-03-21 03:58:52
14
43020054 บ้านสร้างนางขาว 1.นักเรียนไม่ค่อยดูคลิปการสอนที่ครูจัดส่งให้ 2.ผู้ปกครองมีเวลาให้กับบุตรหลานน้อย 3.นักเรียนลอกคำตอบใบงานและแบบฝึกหัดจากช่องยูทูป วิธีแก้ไข 1.เน้นย้ำและเข้าพบนักเรียนบ่อยขึ้น 2.ขอร้องให้ผู้ปกครองให้เวลากับบุตรหลานมากขึ้น 3.พยายามกระตุ้นให้นักเรียนทำแบบฝึดหัดด้วยตนเองและออกแบบแบบฝึกหัดที่ไม่ซ้ำกับที่มีเฉลยในช่องยูทูป 4.อยากให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาดูเกี่ยวกับการนำเฉลยมาลวช่องยูทูป
2022-02-14 10:02:21
15
43020057 บ้านหนองอั้ว -
2022-05-20 02:04:48
16
43020122 เฝ้าไร่วิทยา 1.ในการเรียนออนไลน์นักเรียนมีเครือข่ายโทรศัพท์ที่ไม่เสถียรเพราะใช้ระบบเติมเงิน 2.นักเรียนใช้โทรศัพท์ผู้ปกครองในการเรียนออนไลน์ 3.นักเรียนไม่มีสมาธิในการเรียร
2022-03-17 08:53:58
17
43020124 รสลินคัคณางค์ ไม่มี
2022-03-14 10:04:11
18
43020127 อนุบาลหนองควาย นักเรียนมีข้อจำกัดในการเข้าเรียนออนไลน์
2022-03-14 09:47:06
19
43020134 บ้านหนองบัวเงิน ไม่มี
2022-03-21 09:03:44
20
43020135 ป่าไม้อุทิศ ๘ 1.ไม่มีงบมากพอที่จะชื้อกระดาษในการแจกใบงานนักเรียน 2.ถ้าเรียนแบบ onlin นักเรียนบางคนก็ไม่มีอุปกณ์ในการเรียน และไม่มีอินเทอร์เน็ตในการเรียน
2022-03-07 09:51:53
21
43020136 บ้านหนองหลวง 1มีผู้ปกครองนักเรียนเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงและติดเชื้อ
2022-03-14 09:48:25
22
43020138 เวทีราษฎร์บำรุง 1.อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนไม่ครบทุกคน 2.สัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่เสถียรด้วยสภาพอากาศ 3.นักเรียนบางคนขาดการกำกับดูแลจากผู้ปกครอง เนื่องจากผู้ปกครองติดภารกิจต่างๆ วิธีการแก้ปัญหา ครูประจำชั้นกำกับติดตามเกี่ยวกับการรับ-ส่งใบงาน พร้อมกับเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางการเรียนออนไลน์ของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ตามสถานการณ์
2022-01-17 09:33:52
23
43020139 บ้านโนนสะอาด ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ในพื้นที่ทางโรงเรียนบ้านโนนสะอาด เห็นสมควรเปิดการเรียนการสอนในรูปแบบ (On site) ได้ ตั้งเเต่วันที่ 4-8 ตุลาคม 2564 และให้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าตามแนวทางการป้องกันของกระทรวงศึกษาธิการ
2022-01-30 08:30:01
24
43020149 บ้านต้อน นักเรียนขาดอุปกรณ์ในการเรียนออนไล และระบบอินเตอร์เน็ตไม่ค่อยดี การเรียนออนแฮนนักเรียนไม่ค่อยส่งงาน
2022-01-20 10:48:29
25
43020156 บ้านดงดาล ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด19
2022-03-14 09:49:35
26
43020159 บ้านโพนแพง -
2022-03-07 09:52:53
27
43020161 บ้านหนองแก้ว -
2022-01-17 09:35:30
28
43020164 นิคมเจริญชัย เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 มีการระบาดอย่างต่อเนื่องและรุนแรงทำให้โรงเรียนไม่สามารถเปิดเรียนแบบ on - site ได้ โรงเรียนจึงขยายระยะเวลาการจัดการเรียนการสอนแบบ on-hand และ on-line จาก 11 ต.ค.64 - 11 ต.ค.64
2021-10-26 10:20:25
ระบบรายงานด้านการจัดการเรียนสอนในสถานการณ์ COVID-19 Copyright © 2019 พัฒนาระบบโดย TEAM All rights reserved.