รายงานผลการกรอกข้อมูลเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 สพป.หนองคาย เขต 2

Export XLS
ลำดับ
รหัส
โรงเรียน
นักเรียน
รูปแบบ
On-Site
On-Air
On-Demand
Online
On-Hand
Blended
ประเมิน TSC+
ข้อมูลล่าสุด
1
43020001 บ้านกุดบง 72
เปิด On-Site
2022-03-14 09:42:33
2
43020002 บ้านใหม่ 66
เปิด On-Site
2022-02-07 08:59:22
3
43020003 บ้านนิคมดงบัง 47
เปิด On-Site
2022-03-07 09:50:45
4
43020004 ชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ 69
เปิด On-Site
2022-01-30 08:21:55
5
43020005 บ้านโนนฤาษี 138
เปิด On-Site
2022-03-21 09:02:47
6
43020006 บ้านหนองกุ้ง 61
เปิด On-Site
2022-02-28 10:00:04
7
43020007 บ้านกลุ่มพัฒนา 66
เปิด On-Site
2022-02-09 08:50:33
8
43020009 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1,029
เปิด On-Site
2022-02-28 10:00:28
9
43020010 บ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี 56
เปิด On-Site
2022-02-28 10:00:45
10
43020011 หมู่บ้านตัวอย่าง 170
เปิด On-Site
2022-02-03 09:43:11
11
43020012 บ้านห้วยเปลวเงือก 34
รูปแบบอื่น
25 มีค. 2565 ถึง 31 มีค. 2565
2022-03-25 08:22:55
12
43020013 บ้านนาตาล 91
เปิด On-Site
2022-01-10 02:48:32
13
43020014 บ้านนาเพียงใหญ่ 289
เปิด On-Site
2022-02-14 09:53:48
14
43020015 บ้านปักหมู 38
เปิด On-Site
2021-12-22 09:57:02
15
43020016 บ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ 88
เปิด On-Site
2022-02-21 08:12:48
16
43020017 ยูเนสโกสัมมนา 32
เปิด On-Site
2022-01-30 08:23:20
17
43020018 ชุมชนบ้านชุมช้าง 125
เปิด On-Site
2022-02-28 10:01:06
18
43020019 บ้านบัว 279
เปิด On-Site
2022-03-14 09:42:49
19
43020020 บ้านโนนหนามแท่ง 98
เปิด On-Site
2022-03-11 11:15:44
20
43020021 บ้านโพนทัน 30
เปิด On-Site
2022-03-11 11:21:34
21
43020022 ทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี 106
เปิด On-Site
2022-02-07 09:22:11
22
43020023 บ้านเซิม 334
เปิด On-Site
2022-03-14 09:43:10
23
43020024 บ้านท่าหนองพันทา 146
เปิด On-Site
2022-03-07 09:51:01
24
43020025 บ้านโคกกลาง 113
เปิด On-Site
2021-12-13 12:34:13
25
43020026 บ้านคำตอยูง 81
เปิด On-Site
2021-12-22 09:57:49
26
43020027 บ้านหนองแคน-ดอนสนุก 21
เปิด On-Site
2022-02-07 09:22:25
27
43020028 บ้านหนองแหวน 36
เปิด On-Site
2022-03-14 10:02:17
28
43020029 บ้านร่องโนร่องแกมคำบอน 75
เปิด On-Site
2022-01-24 12:19:29
29
43020030 บ้านทุ่งหลวงนาขาม 73
เปิด On-Site
2022-01-17 09:32:17
30
43020031 บ้านนาตาลเหนือโนนสวาท 34
เปิด On-Site
2022-03-28 09:26:08
31
43020032 บ้านแป้น 162
เปิด On-Site
2022-02-14 10:00:50
32
43020033 บ้านกุดแกลบ 73
เปิด On-Site
2022-03-07 09:51:15
33
43020035 บ้านหนองหอย 173
เปิด On-Site
2022-03-14 09:43:43
34
43020036 บ้านก่องขันธ์ 173
เปิด On-Site
2022-03-14 09:44:01
35
43020037 บ้านดงสระพัง 137
เปิด On-Site
2022-03-07 09:51:41
36
43020038 บ้านต้อนเหนือ 6
เปิด On-Site
2022-01-05 10:52:37
37
43020039 บ้านนาหนัง 217
เปิด On-Site
2022-02-14 10:01:09
38
43020040 บ้านผือ สาขา คำอินแปลง 0
เรียนรวม/ไม่มี นร.
2022-01-05 10:51:54
39
43020041 บ้านหนองแอก 130
เปิด On-Site
2021-10-26 10:56:42
40
43020042 บ้านผือ 523
รูปแบบอื่น
21 มีค. 2565 ถึง 31 มีค. 2565
2022-03-21 03:58:52
41
43020044 บ้านคำจำปา 86
เปิด On-Site
2021-10-26 10:57:40
42
43020045 บ้านคำเจริญ 124
เปิด On-Site
2022-02-21 09:09:34
43
43020046 บ้านโพธิ์ 408
เปิด On-Site
2022-01-30 08:27:08
44
43020047 บ้านคำปะกั้ง 317
เปิด On-Site
2022-02-14 10:01:38
45
43020048 บ้านปัก 116
เปิด On-Site
2021-10-26 10:59:18
46
43020050 บ้านดงกำพี้ 158
เปิด On-Site
2022-02-21 09:09:52
47
43020051 ชุมชนบ้านปากสวย 196
เปิด On-Site
2022-02-14 10:02:04
48
43020052 บ้านวัดหลวง 144
เปิด On-Site
2022-02-07 09:24:46
49
43020053 บ้านโคกถ่อนสองแพวิทยา 121
เปิด On-Site
2022-03-14 09:44:48
50
43020054 บ้านสร้างนางขาว 58
เปิด On-Site
2022-02-14 10:02:21
51
43020055 บ้านเหล่าโพธิ์ศรี 59
เปิด On-Site
2022-02-14 10:02:42
52
43020056 บ้านหาดสั่งหาดทรายทอง 80
เปิด On-Site
2021-10-26 10:59:27
53
43020057 บ้านหนองอั้ว 234
เปิด On-Site
2022-05-20 02:04:48
54
43020058 บ้านเหล่าต่างคำ 146
เปิด On-Site
2022-02-07 09:27:06
55
43020059 บ้านเชียงอาด 247
เปิด On-Site
2022-01-17 09:33:13
56
43020060 บ้านนาเมย 76
เปิด On-Site
2022-02-09 08:39:26
57
43020061 บ้านโคกหัวภู 63
เปิด On-Site
2022-03-28 09:26:23
58
43020062 บ้านห้วยน้ำเย็น 78
เปิด On-Site
2022-03-14 09:45:29
59
43020120 บ้านโนนยาง-ดอนเม็ก 148
เปิด On-Site
2022-03-14 09:45:44
60
43020121 บ้านนาดี 175
เปิด On-Site
2022-02-14 10:04:04
61
43020122 เฝ้าไร่วิทยา 350
เปิด On-Site
2022-03-17 08:53:58
62
43020123 บ้านจับไม้ 71
เปิด On-Site
2022-03-21 09:03:07
63
43020124 รสลินคัคณางค์ 239
เปิด On-Site
2022-03-14 10:04:11
64
43020125 บ้านนาฮำ 356
เปิด On-Site
2021-10-26 10:52:13
65
43020126 บ้านหนองยาง 99
เปิด On-Site
2022-03-14 09:45:58
66
43020127 อนุบาลหนองควาย 630
เปิด On-Site
2022-03-14 09:47:06
67
43020128 เพียงหลวง ๑๓ (ประชาบำรุง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 184
เปิด On-Site
2022-03-14 09:47:25
68
43020129 บ้านโพนทอง 44
เปิด On-Site
2022-02-14 10:06:37
69
43020130 บ้านท่าคำบง 152
เปิด On-Site
2022-03-14 09:47:45
70
43020131 บ้านหนองวัวชุม 61
เปิด On-Site
2022-03-21 09:03:23
71
43020132 บ้านกุดแคนโนนมันปลา 135
เปิด On-Site
2022-03-14 09:48:06
72
43020133 บ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ 163
เปิด On-Site
2022-02-14 10:06:56
73
43020134 บ้านหนองบัวเงิน 157
เปิด On-Site
2022-03-21 09:03:44
74
43020135 ป่าไม้อุทิศ ๘ 77
เปิด On-Site
2022-03-07 09:51:53
75
43020136 บ้านหนองหลวง 155
เปิด On-Site
2022-03-14 09:48:25
76
43020137 บ้านแบง 276
เปิด On-Site
2022-03-07 09:52:05
77
43020138 เวทีราษฎร์บำรุง 413
เปิด On-Site
2022-01-17 09:33:52
78
43020139 บ้านโนนสะอาด 382
เปิด On-Site
2022-01-30 08:30:01
79
43020140 บ้านคำโคนสว่าง 106
เปิด On-Site
2021-11-17 03:13:50
80
43020141 สุทธสิริโสภา 161
เปิด On-Site
2022-03-07 10:03:18
81
43020142 บ้านนาทับไฮ 71
เปิด On-Site
2022-03-14 09:48:38
82
43020143 บ้านนาคำมูลชมภูพร 84
เปิด On-Site
2022-03-17 08:54:17
83
43020144 บ้านนาคำมูลชมภูพร สาขา ชมภูพร 42
เปิด On-Site
2021-10-26 10:39:01
84
43020145 รุจีจินตกานนท์ 221
เปิด On-Site
2021-10-26 10:38:37
85
43020146 บ้านหนองเค็ม 66
เปิด On-Site
2022-03-14 10:04:38
86
43020147 บ้านนาทับไฮ สาขา โนนภูทอง 34
เปิด On-Site
2022-03-14 09:48:56
87
43020148 บ้านดอนเหมือด 101
เปิด On-Site
2021-10-26 10:37:32
88
43020149 บ้านต้อน 112
เปิด On-Site
2022-01-20 10:48:29
89
43020150 บ้านพระบาทนาหงส์ 364
เปิด On-Site
2022-03-14 09:49:18
90
43020151 บ้านนาสิงห์ 84
เปิด On-Site
2022-03-21 09:04:26
91
43020152 บ้านนายาง 276
เปิด On-Site
2022-02-09 08:40:58
92
43020153 บ้านสามัคคีชัย 82
รูปแบบอื่น
21 มีค. 2565 ถึง 31 มีค. 2565
2022-03-21 03:58:22
93
43020154 บ้านโปร่งสำราญ 109
เปิด On-Site
2022-03-24 08:28:16
94
43020155 เตชะไพบูลย์ 1 115
เปิด On-Site
2022-02-07 09:31:47
95
43020156 บ้านดงดาล 99
เปิด On-Site
2022-03-14 09:49:35
96
43020157 อนุบาลนิคมเปงจาน 149
เปิด On-Site
2022-03-15 09:37:32
97
43020158 บ้านหนองคอน 20
เปิด On-Site
2021-10-26 10:23:03
98
43020159 บ้านโพนแพง 55
เปิด On-Site
2022-03-07 09:52:53
99
43020160 สนธิราษฎร์บำรุง 71
เปิด On-Site
2022-01-10 02:53:22
100
43020161 บ้านหนองแก้ว 80
เปิด On-Site
2022-01-17 09:35:30
101
43020162 บ้านน้ำเป 97
เปิด On-Site
2022-02-07 09:32:12
102
43020163 บ้านตาลชุม 27
เปิด On-Site
2022-03-14 09:50:37
103
43020164 นิคมเจริญชัย 109
เปิด On-Site
2021-10-26 10:20:25
104
43020165 บ้านนาชุมช้าง 66
เปิด On-Site
2022-03-14 09:50:55
105
43020166 บ้านโนนสวรรค์ 177
เปิด On-Site
2022-03-28 09:26:39
ระบบรายงานด้านการจัดการเรียนสอนในสถานการณ์ COVID-19 Copyright © 2019 พัฒนาระบบโดย TEAM All rights reserved.