รายงานสถานการณ์การเปิดเรียนของ สพป.หนองคาย เขต 2

1. ข้อมูลพื้นฐาน
1.1 ชื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.หนองคาย เขต 2
1.2 จำนวนโรงเรียนทั้งหมดในสังกัด จำนวน 105 แห่ง (เรียนรวม/ไม่มี นร./) 0 แห่ง คงเหลือ 105 แห่ง
1.3 จำนวนนักเรียนทั้งหมดในสังกัด จำนวน 15,447 คน
1.4 สถานะการเปิด-ปิดโรงเรียน โรงเรียนที่เปิดเรียน On-Site จำนวน 102 แห่ง โรงเรียนที่ใช้รูปแบบอื่น จำนวน 3 แห่ง
1.5 ขนาดของโรงเรียน (ในภารกิจนี้ได้กำหนดขนาดของโรงเรียน ดังนี้ โรงเรียนขนาดเล็กมีจำนวนนักเรียน 1 - 120 คน โรงเรียนขนาดกลางมีจำนวนนักเรียน 121 - 500 คน โรงเรียนขนาดใหญ่มีจำนวนนักเรียน 501 – 1,000 คน โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษมีจำนวนนักเรียน 1,001 คน ขึ้นไป)
ที่ ขนาดโรงเรียน จำนวนโรงเรียน จำนวนนักเรียน (คน)
1 โรงเรียนขนาดเล็ก 58 4,064
2 โรงเรียนขนาดกลาง 43 9,201
3 โรงเรียนขนาดใหญ่ 2 1,153
4 โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ 1 1,029
รวม 104 15,447
2. รูปแบบการจัดการเรียนการสอน (โรงเรียนเลือกได้มากกว่า 1 แบบ)
ที่ รูปแบบ จำนวนโรงเรียน จำนวนนักเรียน (คน)
1 รูปแบบ On-Site 101 14,574
2 รูปแบบ On-Air 0 0
3 รูปแบบ On-Demand 0 0
4 รูปแบบ Online 0 0
5 รูปแบบ On-Hand 0 0
6 รูปแบบ BLENDED Learning 4 873
รวมทั้งหมด 105 15,447
3. การประเมินตนเอง ในระบบ Thai Stop Covid Plus (TSC+)
ที่ ผลการประเมิน จำนวนโรงเรียน จำนวนนักเรียน (คน)
1 ผ่าน เปิดเรียนได้ 105 15,447
2 ไม่ผ่าน เปิดเรียนไม่ได้ 0 0
รวม 105 15,447

ระบบรายงานด้านการจัดการเรียนสอนในสถานการณ์ COVID-19 Copyright © 2019 พัฒนาระบบโดย TEAM All rights reserved.